Pravila sodelovanja v nagradni igri – Vikend doživetje z novo Ford Pumo ali Kugo

03. avgusta 2020

Pravila sodelovanja v nagradni igri

 1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Vikend doživetje z novo Ford Pumo ali Kugo« (v nadaljevanju: nagradna igra Ford SUV) je podjetje Summit motors Ljubljana d.o.o., Flajšmanova ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Ford in spletne strani www.FordMagazine.si : https://www.fordmagazine.si (v nadaljevanju: FordMagazine strani).

 1. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 21 let.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Summit motors Ljubljana d.o.o. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 1. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

 1. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra Ford Puma ali Kuga, poteka od 6. avgusta 2020 do 23. oktobra 2020 do 11. ure; nagrada: 1 x vikend vožnja z novo Ford Pumo z vključenim gorivom. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da se prijavijo na Testno vožnjo z izbranim Fordom in v  komentar pri prijavi oddajo ključno besedo Merkur. Nagrado izžrebamo 1x mesečno – konec meseca (prvič: konec avgusta, drugič: konec septembra in tretjič: konec oktobra).

 1. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 6. avgusta 2020 do vključno 23. oktobra 2020 do 11. ure. Nagrado izžrebamo 1x mesečno – konec meseca.

 1. Nagradni sklad

V nagradnem skladu je 1 x vikend vožnja z novo Ford Pumo z vključenim gorivom. V času trajanja nagradne igre vsak mesec – 1x mesečno.

 1. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine

Vrednost glavne nagrade presega 42 EUR.

Izžrebanec glavne nagrade je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki posredovati davčno številko, davčno izpostavo ter predložiti kopijo potrdila o davčni številki, vse najkasneje v tednu dni po prejemu obvestila, da je bil izžreban.

Organizator nagradne igre je dolžan plačati akontacijo dohodnine kot to določa Zakon o dohodnini. Akontacija dohodnine v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. člena. Zakona o davčnem postopku znaša 25% od vrednosti nagrade.

 1. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 23. oktobra 2020 z naključnim žrebom določil nagrajenca v skladu s temi pravili.

V žrebanje se vključijo vsi sodelujoči, ki so sodelovali v času trajanja nagradne igre in izpolnjujejo vse ostale pogoje teh pravil.

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.

Uporabnik lahko prejme le eno nagrado. Kot uporabnik se razume fizična oseba s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 1. Obveščanje nagrajencev

Uporabniki, ki so v nagradni igri sodelovali bodo s strani Summit motorsa prejeli obvestilo o nagradi na njihov e-mail naslov. Nagrajenec nam mora v roku pet delovnih dni poslati podatke. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in se nagrada ne podeli, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.

Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 1. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

– nagrajenec preko elektronske pošte ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek in poštni naslov, davčna številka).

 1. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje aplikacije, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 1. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot pogodbeni izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drugi namen.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007- UPB1). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane podatke za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene.

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov: [email protected]. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

 1. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre Vikend doživetje so objavljena na strani www.FordMagazine.si, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 1. Ostale določbe

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na Facebook strani Ford. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 6. avgust 2020