Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri Izzivalca

I.  SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen:

Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre »Ogled filma Izzivalca«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Ford.

2. člen:

Organizator nagradne igre je Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova ulica 3, Ljubljana, Slovenija, ID za DDV: SI12227021 (v nadaljevanju: »organizator«).

3. člen:

Nagradna igra poteka od srede, 13. novembra 2019, do nedelje, 17. novembra. 2019 na spletni strani FordMagazine.si/neukrotljivi.

 

II. POGOJI SODELOVANJA

4. člen:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki bodo na dan 17.11.2019 dopolnile 18 let. Sodelujejo lahko samo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Osebe, ki so na kakršenkoli način povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre, in sicer zaposleni pri organizatorju, zaposleni v Fordovi prodajno-servisni mreži ter njihovi ožji družinski člani, ne smejo sodelovati v nagradni igri in niso upravičeni do nagrad.

Nakup storitev ali izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

III. NAČIN SODELOVANJA

5. člen:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje po 3. in 4. členu teh Splošnih pogojev in bodo izpolnile obrazec za prijavo na podstrani FordMagazine.si do 17.11. 2019 do 18.00.

S tem, ko sodelujoči izpolni obrazec, avtomatično izraža soglasje s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri.

 

IV. NAGRADNI SKLAD

6. člen:

Nagradni sklad obsega:

 • 5 x 2 vstopnici za ogled filma Izzivalca, ki bo 19.11.19, ob 18.50 uri.

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh Splošnih pogojih. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo. Prav tako ni mogoče prenesti pravice do prevzema nagrade na drugo osebo.

Zavrnjene ali nepodeljene nagrade bodo vrnjene organizatorju.

Organizator ne prevzema nobenih stroškov v zvezi z organizacijo in podelitvijo nagrade, razen izrecno opredeljenih v teh Splošnih pogojih.

 

V. ŽREBANJE

7. člen:

Žreb bo izveden18.11.2019 dopoldan.

Žreb bo potekal javno. Nagrajence se izžreba izmed vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoje iz 5. člena teh Splošnih pogojev. Tiste udeležence, ki niso pravilno izpolnili pogojev iz 5. člena, bo organizator prav tako izločil iz žreba.

Nadzor nad potekom in izvedbo nagrade igre ter žreboma nagrajencev ima komisija, sestavljena iz 3 predstavnikov Summit motors Ljubljana.

Po žrebanjih bo komisija sestavila in podpisala zapisnik poteka žreba. En izvod zapisnikov žrebov se hrani pri organizatorju. Pritožba na rezultate ni mogoča. 

8. člen:

Morebitne pritožbe na rezultate žrebanja lahko udeleženci nagradne igre vložijo v 8 delovnih dneh po javni objavi rezultatov posameznega žrebanja.

Za morebitne pritožbe zoper rezultat žreba in za vsa druga vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi Splošnimi pogoji, је pristojna 3-članska komisija, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga је dokončna, zoper tako razlago so možna le pravna sredstva, ki jih določa zakon.

V primeru nerazrešljivih sporov, ki lahko nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.

9. člen:

Nagrajenci izgubijo pravico do nagrade v primeru, če:

 • se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri;
 • se ugotovi, da so kršili te Splošne pogoje ali ne želijo izpolniti obveznosti po teh Splošnih pogojih;

 

VI. PREVZEM NAGRAD

10. člen:

Nagrajenci bodo obveščeni preko svojih kontaktov, s katerimi so se prijavili k nagradni igri. Primarno bodo kontaktirani preko elektronskega naslova, sekundarno preko telefonske številke.

Nagrado je mogoče izkoristiti le na dan dogodka, 19.11.19, od 18.00 dalje. Prevzem vstopnic bo v Koloseju v Ljubljani na INFO Pultu Ford.

 

VIII. ODGOVORNOST                            

11. člen:

Za kakršnokoli škodo ali izgubo v povezavi s sodelovanjem v nagradni igri ali podeljevanjem nagrade odgovarja organizator na naslednji način:

 • za naklep oziroma veliko malomarnost odgovarja neomejeno, za majhno malomarnost pa odgovarja le za škodo, ki bi nastala zoper življenje, telo in zdravje oseb ter v primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti,
 • pri kršitvah bistvenih pogodbenih obveznosti iz majhne malomarnosti je odgovornost omejena na predvidljivo škodo,
 • odgovornost ni omejena v primeru organizatorjevih izrecnih zagotovil.

 

IX. SOGLASJE UDELEŽENCA

12. člen:

Za namene te nagradne igre osebne podatke udeležencev zbira in nadalje obdeluje Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova ulica 3, Ljubljana, Slovenija, ID za DDV: SI12227021.

Z udeležbo v nagradni igri se udeleženec/-ka strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre ter soglaša, da:

 • Organizator zbira in nadalje obdeluje njegove/njene sledeče osebne podatke, ki so nujni za sodelovanje v nagradni igri: ime, priimek, stalni naslov, kraj bivanja, poštna številka, elektronski naslov in telefonska številka, podatek o starosti osebe ter strinjanje s Splošnimi pogoji. Posredovanje navedenih osebnih podatkov je prostovoljno, vendar v kolikor oseba teh podatkov ne posreduje, v nagradni igri ne more sodelovati. Navedeni podatki so potrebni za izvedbo nagradne igre in zato, da se izžrebancem izroči nagrada ter se obenem izpolnijo obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja, še posebej Zakon o dohodnini.
 • Organizator v skladu s temi Splošnimi pogoji nagradne igre javno objavi njegove/njene osebne podatke (ime in priimek) v okviru objave nagrajencev,
 • Organizator in izvajalec posredovane osebne podatke hrani tako dolgo, kot je to potrebno za namene te nagradne igre oziroma daljše obdobje, če je to potrebno zaradi zahtev zakonodaje ali v primeru spora.

13. člen:

Udeleženec/-ka ima v zvezi z obdelavo njegovih/njenih osebnih podatkov sledeče pravice:

 • pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov,
 • pravico do popravka netočnih podatkov in do izbrisa osebnih podatkov,
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov,
 • da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da je organizator kršil zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Za morebitna vprašanja in v kolikor bi želeli izvršiti eno od zgoraj navedenih pravic, smo vam na voljo na [email protected].

 

X. KONČNE DOLOČBE

14. člen:

Splošni pogoji veljajo od 13. novembra 2019 dalje in so v času nagradne igre na vpogled vsem udeležencem na spletni strani FordMagazine.si.

Organizator si pridržuje pravico do nebistvenih sprememb ali dopolnitev Splošnih pogojev sodelovanja v nagradni igri. Hkrati pa se organizator zavezuje, da bo na primeren način in v primernem času udeležence obvestil о vsaki spremembi teh Splošnih pogojev.

Ničesar v povezavi s to nagradno igro ni dovoljeno reproducirati ali objavljati brez privolitve organizatorja.

 

V Ljubljani, 12. november 2019