Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri ‘Začutite pomlad s Fordom’

10. marca 2023

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri 'Začutite pomlad s Fordovo zeleno energijo'.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen:

Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre Začutite pomlad s Fordom. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Ford.

2. člen:

Organizator nagradne igre je Summit motors Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, Slovenija, ID za DDV: SI12227021 (v nadaljevanju: »organizator«).

3. člen:

Nagradna igra poteka od 10. 3. 2023 do 13. 3. 2023.

 

POGOJI SODELOVANJA

4. člen:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so na dan 13. 03. 2023 dopolnile 21 let in imajo veljavno vozniško dovoljenje in niso mladi vozniki. Sodelujejo lahko samo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Osebe, ki so na kakršenkoli način povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre, in sicer zaposleni pri organizatorju, zaposleni v Fordovi prodajno-servisni mreži ter njihovi ožji družinski člani, ne smejo sodelovati v nagradni igri in niso upravičeni do nagrad.

Nakup storitev ali izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

NAČIN SODELOVANJA

5. člen:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje po 3. in 4. členu teh Splošnih pogojev in bodo izpolnile e-prijavo za sodelovanje v nagradni igri.

S tem, ko sodelujoči izpolni e-prijavo avtomatično izraža soglasje s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri ‘Začutite pomlad s Fordom’.

 

NAGRADNI SKLAD

6. člen:

Nagradni sklad obsega:

1x Vozilo Ford Ranger Raptor za vikend izkušnjo

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh Splošnih pogojih. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Prav tako ni mogoče prenesti pravice do prevzema nagrade na tretjo osebo.

Zavrnjene ali ne podeljene nagrade bodo vrnjene organizatorju.

Organizator ne prevzema nobenih stroškov v zvezi z organizacijo in podelitvijo nagrade, razen izrecno opredeljenih v teh Splošnih pogojih.

ŽREBANJE

7. člen:

Žreb bo izveden po zaključku nagradne igre v prostorih Summit motors Ljubljana, dne 15. 3. 2023, ob 10.00. uri.

Žreb bo potekal javno. Nagrajence se izžreba izmed vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoje iz 5. člena teh Splošnih pogojev. Tiste udeležence, ki niso pravilno izpolnili pogojev iz 5. člena, bo organizator izločil iz žreba.

Nadzor nad potekom in izvedbo nagrade igre ter žrebom nagrajencev ima komisija, sestavljena iz 3 predstavnikov Summit motors Ljubljana.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. 

8. člen:

Morebitne pritožbe na rezultate žrebanja lahko udeleženci nagradne igre vložijo v 8 delovnih dneh po javni objavi rezultatov žrebanja.

Za morebitne pritožbe zoper rezultat žreba in za vsa druga vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi Splošnimi pogoji, је pristojna 3-članska komisija, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga је dokončna, zoper tako razlago so možna le pravna sredstva, ki jih določa zakon.

V primeru nerazrešljivih sporov, ki lahko nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.

9. člen:

Nagrajenci izgubijo pravico do nagrade v primeru, če:

 • se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri;
 • se ugotovi, da so kršili te Splošne pogoje ali ne želijo izpolniti obveznosti po teh Splošnih pogojih.

 

PREVZEM NAGRAD

10. člen:

Organizator bo novico o nagrajencih (ime in priimek nagrajenca) objavil na svoji spletni strani najkasneje v roku 3 delovnih dneh ро izvedenem žrebanju. Nagrajenec bo prav tako obveščen preko svojih kontaktov, s katerimi so je prijavil k nagradni igri. Primarno bo kontaktiran preko elektronskega naslova, sekundarno preko telefonske številke.

Organizator bo v objavi izžrebancev navedel podatke izvajalca nagradne igre, ki bo poskrbel za postopek prevzema nagrad. Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec v roku 2 delovnih dni od javne objave izžrebancev organizatorju posreduje vse potrebne podatke. Organizator se nato z izžrebancem individualno dogovori o prevzemu nagrade.

Nagrado je mogoče izkoristiti do konca leta 2023.

11. člen:

V kolikor nagrajenec organizatorju zahtevane podatke posreduje v roku, pa nagrade v postavljenem roku za prevzem nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade.

Nagrajenec bo nagrado lahko prevzel osebno v določenem terminu ter na naslovu, o katerem bo predhodno obveščen.

 

DOHODNINA

12. člen:

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini.

Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42,00 EUR, je potrebno plačati dohodnino.

Zavezanec za plačilo dohodnine je organizator nagradne igre.

Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju sporočiti osnovne osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčno številko in davčni urad), zaradi lažje in hitrejše komunikacije pa še telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.

 

ODGOVORNOST                                                     

13. člen:

Za kakršno koli škodo ali izgubo v povezavi s sodelovanjem v nagradni igri ali podeljevanjem nagrade odgovarja organizator na naslednji način:

 • za naklep oziroma veliko malomarnost odgovarja neomejeno, za majhno malomarnost pa odgovarja le za škodo, ki bi nastala zoper življenje, telo in zdravje oseb ter v primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti,
 • pri kršitvah bistvenih pogodbenih obveznosti iz majhne malomarnosti je odgovornost omejena na predvidljivo škodo,
 • odgovornost ni omejena v primeru organizatorjevih izrecnih zagotovil.

 

SOGLASJE UDELEŽENCA

14. člen:

Za namene te nagradne igre osebne podatke udeležencev zbira in nadalje obdeluje Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova ulica 3, Ljubljana, Slovenija, ID za DDV: SI12227021.

Z udeležbo v nagradni igri se udeleženec/-ka strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre ter soglaša, da:

 • Organizator zbira in nadalje obdeluje njegove/njene sledeče osebne podatke, ki so nujni za sodelovanje v nagradni igri: ime, priimek, stalni naslov, kraj bivanja, poštna številka, elektronski naslov in telefonska številka, podatek o starosti osebe ter strinjanje s Splošnimi pogoji. Posredovanje navedenih osebnih podatkov je prostovoljno, vendar v kolikor oseba teh podatkov ne posreduje, v nagradni igri ne bo mogla sodelovati. Navedeni podatki so potrebni za izvedbo nagradne igre in zato, da se izžrebancem izroči nagrada ter se obenem izpolnijo obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja, še posebej Zakon o dohodnini.
 • Organizator v skladu s temi Splošnimi pogoji nagradne igre javno objavi njegove/njene osebne podatke (ime in priimek) v okviru objave nagrajencev,
 • Organizator in izvajalec posredovane osebne podatke hrani tako dolgo, kot je to potrebno za namene te nagradne igre oziroma daljše obdobje, če je to potrebno zaradi zahtev zakonodaje ali v primeru spora.

15. člen:

Udeleženec/-ka ima v zvezi z obdelavo njegovih/njenih osebnih podatkov sledeče pravice:

 • pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov,
 • pravico do popravka netočnih podatkov in do izbrisa osebnih podatkov,
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov,
 • da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da je organizator kršil zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Za morebitna vprašanja in v kolikor bi želeli izvršiti eno od zgoraj navedenih pravic, smo vam na voljo na [email protected]

 

KONČNE DOLOČBE

16. člen:

Splošni pogoji veljajo od 13. 3. 2023 dalje in so v času nagradne igre na vpogled vsem udeležencem.

Organizator si pridržuje pravico do nebistvenih sprememb ali dopolnitev Splošnih pogojev sodelovanja v nagradni igri. Hkrati pa se organizator zavezuje, da bo na primeren način in v primernem času udeležence obvestil о vsaki spremembi teh Splošnih pogojev.

Ničesar v povezavi s to nagradno igro ni dovoljeno reproducirati ali objavljati brez privolitve organizatorja.

 

V Ljubljani, 13. 3. 2023