Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri

13. maja 2022

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri »Ford Ranger Experience«

SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen:

Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre »Z ASPC Drobnič na polmaraton«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Ford.

 1. člen:

Organizator nagradne igre je ASPC Drobnič d.o.o., Summit motors Ljubljana, d.o.o., Podskrajnik 28, 1380 Cerknica, Slovenija, ID za DDV: SI32177631 (v nadaljevanju: »organizator«).

 1. člen:

Nagradna igra poteka v času trajanja dogodka Cerkniški polmaraton na dan 15. 5. 2022

 

POGOJI SODELOVANJA

 1. člen:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so na dan 05.07.2021 dopolnile 21 let in imajo veljavno vozniško dovoljenje in niso mladi vozniki. Sodelujejo lahko samo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Osebe, ki so na kakršenkoli način povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre, in sicer zaposleni pri organizatorju, zaposleni v Fordovi prodajno-servisni mreži ter njihovi ožji družinski člani, ne smejo sodelovati v nagradni igri in niso upravičeni do nagrad.

Nakup storitev ali izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

NAČIN SODELOVANJA

 1. člen:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje po 3. in 4. členu teh Splošnih pogojev in bodo obiskale dogodek Cerkniški polmaraton ter izpolnile e-prijavo za sodelovanje v nagradni igri.

S tem, ko sodelujoči izpolni e-prijavo na testno vožnjo, avtomatično izraža soglasje s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri »Z ASPC Drobnič na polmaraton«.

 

NAGRADNI SKLAD

 1. člen:

Nagradni sklad obsega:

1-krat vikend testno vožnjo z vozilom Ford

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh Splošnih pogojih. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Prav tako ni mogoče prenesti pravice do prevzema nagrade na tretjo osebo.

Zavrnjene ali nepodeljene nagrade bodo vrnjene organizatorju.

Organizator ne prevzema nobenih stroškov v zvezi z organizacijo in podelitvijo nagrade, razen izrecno opredeljenih v teh Splošnih pogojih.

 

ŽREBANJE

 1. člen:

Žreb bo izveden po zaključku nagradne igre v prostorih organizatorja, dne 18. 05. 2022, ob 14.00. uri.

Žreb bo potekal javno. Nagrajence se izžreba izmed vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoje iz 5. člena teh Splošnih pogojev. Tiste udeležence, ki niso pravilno izpolnili pogojev iz 5. člena, bo organizator izločil iz žreba.

Nadzor nad potekom in izvedbo nagrade igre ter žrebom nagrajencev ima komisija, sestavljena iz 3 predstavnikov organizatorja.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča.

   1. člen:

Nagrajenci izgubijo pravico do nagrade v primeru, če:

   • se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri;
   • se ugotovi, da so kršili te Splošne pogoje ali ne želijo izpolniti obveznosti po teh Splošnih pogojih.

 

PREVZEM NAGRAD

   1. člen:

Organizator bo novico o nagrajencih (ime in priimek nagrajenca) objavil na uradni strani na spletnem naslovu nagradne igre najkasneje v roku 3 delovnih dneh ро izvedenem žrebanju. Nagrajenci bodo prav tako obveščeni preko svojih kontaktov, s katerimi so se prijavili k nagradni igri. Primarno bodo kontaktirani preko elektronskega naslova, sekundarno preko telefonske številke.

Organizator bo v objavi izžrebancev navedel podatke izvajalca nagradne igre, ki bo poskrbel za postopek prevzema nagrad. Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec v roku 8 delovnih dni od javne objave izžrebancev organizatorju posreduje vse potrebne podatke. Organizator se nato z izžrebancem individualno dogovori o prevzemu nagrade.

Nagrado je mogoče izkoristiti v letu 2022 (datum testne vožnje se določi naknadno).

   1. člen:

V kolikor nagrajenec organizatorju zahtevane podatke posreduje v roku, pa nagrade v postavljenem roku za prevzem nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade.

Nagrajenec bo nagrado lahko prevzel osebno v določenem terminu ter na naslovu, o katerem bo predhodno obveščen.

 

DOHODNINA

   1. člen:

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini.

Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42,00 EUR, je potrebno plačati dohodnino.

Zavezanec za plačilo dohodnine je organizator nagradne igre.

Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju sporočiti osnovne osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčno številko in davčni urad), zaradi lažje in hitrejše komunikacije pa še telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.

 

ODGOVORNOST                                                     

   1. člen:

Za kakršno koli škodo ali izgubo v povezavi s sodelovanjem v nagradni igri ali podeljevanjem nagrade odgovarja organizator na naslednji način:

   • za naklep oziroma veliko malomarnost odgovarja neomejeno, za majhno malomarnost pa odgovarja le za škodo, ki bi nastala zoper življenje, telo in zdravje oseb ter v primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti,
   • pri kršitvah bistvenih pogodbenih obveznosti iz majhne malomarnosti je odgovornost omejena na predvidljivo škodo,
   • odgovornost ni omejena v primeru organizatorjevih izrecnih zagotovil.

 

SOGLASJE UDELEŽENCA

   1. člen:

Za namene te nagradne igre osebne podatke udeležencev zbira ASPC Drobnič d.o.o., Podskrajnik 28, 1380 Cerknica, Slovenija, ID za DDV: SI32177631 in v imenu organizatorja obdeluje Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova ulica 3, Ljubljana, Slovenija, ID za DDV: SI12227021.

Z udeležbo v nagradni igri se udeleženec/-ka strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre ter soglaša, da:

   • Organizator zbira in nadalje obdeluje njegove/njene sledeče osebne podatke, ki so nujni za sodelovanje v nagradni igri: ime, priimek, stalni naslov, kraj bivanja, poštna številka, elektronski naslov in telefonska številka, podatek o starosti osebe ter strinjanje s Splošnimi pogoji. Posredovanje navedenih osebnih podatkov je prostovoljno, vendar v kolikor oseba teh podatkov ne posreduje, v nagradni igri ne bo mogla sodelovati. Navedeni podatki so potrebni za izvedbo nagradne igre in zato, da se izžrebancem izroči nagrada ter se obenem izpolnijo obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja, še posebej Zakon o dohodnini.
   • Organizator v skladu s temi Splošnimi pogoji nagradne igre javno objavi njegove/njene osebne podatke (ime in priimek) v okviru objave nagrajencev,
   • Organizator in izvajalec posredovane osebne podatke hrani tako dolgo, kot je to potrebno za namene te nagradne igre oziroma daljše obdobje, če je to potrebno zaradi zahtev zakonodaje ali v primeru spora.
   1. člen:

Udeleženec/-ka ima v zvezi z obdelavo njegovih/njenih osebnih podatkov sledeče pravice:

   • pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov,
   • pravico do popravka netočnih podatkov in do izbrisa osebnih podatkov,
   • pravico do omejitve obdelave,
   • pravico, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov,
   • da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da je organizator kršil zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Za morebitna vprašanja in v kolikor bi želeli izvršiti eno od zgoraj navedenih pravic, smo vam na voljo na [email protected]

 

KONČNE DOLOČBE

   1. člen:

Splošni pogoji veljajo od 15. 05. 2022 dalje in so v času nagradne igre na vpogled vsem udeležencem na prireditvenem prostoru.

Organizator si pridržuje pravico do nebistvenih sprememb ali dopolnitev Splošnih pogojev sodelovanja v nagradni igri. Hkrati pa se organizator zavezuje, da bo na primeren način in v primernem času udeležence obvestil о vsaki spremembi teh Splošnih pogojev.

Ničesar v povezavi s to nagradno igro ni dovoljeno reproducirati ali objavljati brez privolitve organizatorja.

 

V Cerknici, 15. 05. 2022