Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri »#Neukrotljivi Filip«

07. maja 2019

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen:

Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre »#NEUKROTLJIVI FILIP«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Ford.

 1. člen:

Organizator nagradne igre je Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova ulica 3, Ljubljana, Slovenija, ID za DDV: SI12227021 (v nadaljevanju: »organizator«).

 1. člen:

Nagradna igra poteka od torka, 7. maja 2019, do petka, 30. avgusta. 2019 na spletni strani FordMagazine.si/neukrotljivi.

II. POGOJI SODELOVANJA

 1. člen:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki bodo na dan 14. 9. 2019 dopolnile 21 let in imajo veljavno vozniško dovoljenje ter obenem niso mladi vozniki. Sodelujejo lahko samo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Osebe, ki so na kakršenkoli način povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre, in sicer zaposleni pri organizatorju, zaposleni v Fordovi prodajno-servisni mreži ter njihovi ožji družinski člani, ne smejo sodelovati v nagradni igri in niso upravičeni do nagrad.

Nakup storitev ali izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

III. NAČIN SODELOVANJA

 1. člen:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje po 3. in 4. členu teh Splošnih pogojev in bodo izpolnile obrazec za prijavo na podstrani FordMagazine.si/neukrotljivi do 24. 6. 2019 do 13.59 oziroma do 30. 8. 2019 do 13.59.

S tem, ko sodelujoči izpolni obrazec za prijavo na testno vožnjo, avtomatično izraža soglasje s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri »#NEUKROTLJIVI FILIP«.

IV. NAGRADNI SKLAD

 1. člen:

Nagradni sklad obsega:

 • glavno nagrado:
  • dan s Fordovim novim Mustangom* in Filipom Flisarjem, preživet na poligonu varne vožnje AMZS na Vranskem na dogodku Komotar meet 14. septembra 2019, za katero bo žrebanje 30. 8. 2019;
 • >> Zaradi odsotnosti Filipa Flisarja v času dogodka Komotar meet bo glavna nagrada obsegala (spremenjeno 19. 8. 2019):
  •  14 dni s Fordovim novim Mustangom* in (kasnejše) druženje s Filipom Flisarjem, za katero bo žrebanje 30. 8. 2019;
 • 2 nagradi:
  • 10 dni z novim Fordovim Mustangom*, pri čemer bo žrebanje za eno nagrado 24. 6. 2019, za drugo pa 30. 8. 2019;
  • 30 majic Ford Mustang, pri čemer bo žrebanje za 15 majic 24. 6. 2019, za 15 majic pa 30. 8. 2019.

* Mustang Fastback 5.0 l V8 331 kW (450 KM) z 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom ZP

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh Splošnih pogojih. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo. Prav tako ni mogoče prenesti pravice do prevzema nagrade na drugo osebo.

Zavrnjene ali nepodeljene nagrade bodo vrnjene organizatorju.

Organizator ne prevzema nobenih stroškov v zvezi z organizacijo in podelitvijo nagrade, razen izrecno opredeljenih v teh Splošnih pogojih.

V. ŽREBANJE

 1. člen:

Oba žreba bosta izvedena med in po zaključku nagradne igre v prostorih Summit motors Ljubljana – prvi 24. 6. 2019, drugi pa 30. 8. 2019, oba ob 14. uri.

Žreba bosta potekala javno. Nagrajence se izžreba izmed vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoje iz 5. člena teh Splošnih pogojev, pri drugem žrebu pa se prejemniki nagrad iz prvega žreba izločijo iz žreba. Tiste udeležence, ki niso pravilno izpolnili pogojev iz 5. člena, bo organizator prav tako izločil iz žreba.

Nadzor nad potekom in izvedbo nagrade igre ter žreboma nagrajencev ima komisija, sestavljena iz 3 predstavnikov Summit motors Ljubljana.

Po žrebanjih bo komisija sestavila in podpisala zapisnik poteka žreba. En izvod zapisnikov žrebov se hrani pri organizatorju. Rezultati obeh žrebanj so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. 

 1. člen:

Morebitne pritožbe na rezultate žrebanja lahko udeleženci nagradne igre vložijo v 8 delovnih dneh po javni objavi rezultatov posameznega žrebanja.

Za morebitne pritožbe zoper rezultat žreba in za vsa druga vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi Splošnimi pogoji, је pristojna 3-članska komisija, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga је dokončna, zoper tako razlago so možna le pravna sredstva, ki jih določa zakon.

V primeru nerazrešljivih sporov, ki lahko nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. člen:

Nagrajenci izgubijo pravico do nagrade v primeru, če:

 • se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri;
 • se ugotovi, da so kršili te Splošne pogoje ali ne želijo izpolniti obveznosti po teh Splošnih pogojih;
 • v drugem žrebanju ne morejo sodelovati prejemniki nagrad iz prvega žrebanja.

 

VI. PREVZEM NAGRAD

 1. člen:

Organizator bo novico o nagrajencih (ime in priimek nagrajenca) objavil na uradni strani na spletnem naslovu FordMagazine.si/znani-srecnezi-v-nagradni-igri-neukrotljivi-filip/ najkasneje v roku 3 delovnih dneh ро izvedenem žrebanju. Nagrajenci bodo prav tako obveščeni preko svojih kontaktov, s katerimi so se prijavili k nagradni igri. Primarno bodo kontaktirani preko elektronskega naslova, sekundarno preko telefonske številke.

Organizator bo v objavi izžrebancev navedel podatke izvajalca nagradne igre, ki bo poskrbel za postopek prevzema nagrad. Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec v roku 8 delovnih dni od javne objave izžrebancev organizatorju posreduje vse potrebne podatke. Organizator se nato z izžrebancem individualno dogovori o prevzemu nagrade.

Glavno nagrado je mogoče izkoristiti le na dan dogodka Komotar meet, 14. 9. 2019, ostale pa po dogovoru tekom poletja ali jeseni do 30. oktobra 2019.

>> Zaradi odsotnosti Filipa Flisarja v času dogodka Komotar meet bo glavna nagrada obsegala (spremenjeno 19. 8. 2019):

  •  14 dni s Fordovim novim Mustangom* in (kasnejše) druženje s Filipom Flisarjem, za katero bo žrebanje 30. 8. 2019;
  • Nagrajenec bo nagrado lahko – časovno – koristil po dogovoru, prav tako bo naknadno dogovorjen termin druženja s Filipom Flisarjem, ko bo ta znova v Sloveniji.
 1. člen:

V kolikor nagrajenec organizatorju zahtevane podatke posreduje v roku, pa nagrade v postavljenem roku za prevzem nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade.

Nagrajenec bo nagrado lahko prevzel osebno v določenem terminu ter na naslovu, o katerem bo predhodno obveščen.

VII. DOHODNINA

 1. člen:

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini.

Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42,00 EUR, je potrebno plačati dohodnino.

Zavezanec za plačilo dohodnine je organizator nagradne igre.

Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju sporočiti osnovne osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčno številko in davčni urad), zaradi lažje in hitrejše komunikacije pa še telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.

VIII. ODGOVORNOST                            

 1. člen:

Za kakršnokoli škodo ali izgubo v povezavi s sodelovanjem v nagradni igri ali podeljevanjem nagrade odgovarja organizator na naslednji način:

 • za naklep oziroma veliko malomarnost odgovarja neomejeno, za majhno malomarnost pa odgovarja le za škodo, ki bi nastala zoper življenje, telo in zdravje oseb ter v primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti,
 • pri kršitvah bistvenih pogodbenih obveznosti iz majhne malomarnosti je odgovornost omejena na predvidljivo škodo,
 • odgovornost ni omejena v primeru organizatorjevih izrecnih zagotovil.

 

IX. SOGLASJE UDELEŽENCA

 1. člen:

Za namene te nagradne igre osebne podatke udeležencev zbira in nadalje obdeluje Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova ulica 3, Ljubljana, Slovenija, ID za DDV: SI12227021.

Z udeležbo v nagradni igri se udeleženec/-ka strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre ter soglaša, da:

 • Organizator zbira in nadalje obdeluje njegove/njene sledeče osebne podatke, ki so nujni za sodelovanje v nagradni igri: ime, priimek, stalni naslov, kraj bivanja, poštna številka, elektronski naslov in telefonska številka, podatek o starosti osebe ter strinjanje s Splošnimi pogoji. Posredovanje navedenih osebnih podatkov je prostovoljno, vendar v kolikor oseba teh podatkov ne posreduje, v nagradni igri ne more sodelovati. Navedeni podatki so potrebni za izvedbo nagradne igre in zato, da se izžrebancem izroči nagrada ter se obenem izpolnijo obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja, še posebej Zakon o dohodnini.
 • Organizator v skladu s temi Splošnimi pogoji nagradne igre javno objavi njegove/njene osebne podatke (ime in priimek) v okviru objave nagrajencev,
 • Organizator in izvajalec posredovane osebne podatke hrani tako dolgo, kot je to potrebno za namene te nagradne igre oziroma daljše obdobje, če je to potrebno zaradi zahtev zakonodaje ali v primeru spora.
 1. člen:

Udeleženec/-ka ima v zvezi z obdelavo njegovih/njenih osebnih podatkov sledeče pravice:

 • pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov,
 • pravico do popravka netočnih podatkov in do izbrisa osebnih podatkov,
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov,
 • da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da je organizator kršil zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

 

Za morebitna vprašanja in v kolikor bi želeli izvršiti eno od zgoraj navedenih pravic, smo vam na voljo na [email protected].

X. KONČNE DOLOČBE

 1. člen:

Splošni pogoji veljajo od 7. maja 2019 dalje in so v času nagradne igre na vpogled vsem udeležencem na spletni strani FordMagazine.si/Neukrotljivi.

Organizator si pridržuje pravico do nebistvenih sprememb ali dopolnitev Splošnih pogojev sodelovanja v nagradni igri. Hkrati pa se organizator zavezuje, da bo na primeren način in v primernem času udeležence obvestil о vsaki spremembi teh Splošnih pogojev.

Ničesar v povezavi s to nagradno igro ni dovoljeno reproducirati ali objavljati brez privolitve organizatorja.

 

V Ljubljani, 6. maja 2019